Posted in Bae Colwyn cerddoriaeth Cymraeg lleol What's on?

Diwrnod Agored y Ganolfan ar gyfer Ymgysylltu Diwylliannol

Cysylltodd Ceris Dien i ddweud:

“‘Rwyf newydd ddod ar draws eich wefan ddiddorol ynglyn â Bae Colwyn. ‘Rwyf yn gweithio’n wirfoddol gyda sefydliad cymunedol lleol – “Y Ganolfan ar gyfer Ymgysylltu Diwylliannol / Centre for Cultural Engagement” – sy’n ceisio trefnu a hybu gweithgareddau diwylliannol yn y Bae. Y nod yw i annog aelodau’r gymuned, o wahanol gefndiroedd diwylliannol, i ddod i ddeall a pharchu ‘i gilydd yn well, er engrhaifft trwy ddysgu am draddodiadau celfyddydol a ieithyddol ei gilydd.

“Fel rhan o’r ymdrech hyn ‘rwyf yn awyddus i ehangu gwybodaeth o, a pharch at, hanes yr ardal, ac yn arbennig lle’r Gymraeg yn y gymuned. ‘Rydym yn cynnal Diwrnod Agored ar y 4ydd Gorffenaf yn ein lleoliad newydd yn 10 Greenfield Road, Bae Colwyn.  ‘Rwyf wrthi’n paratoi arddangosfa bychan i egluro tarddiad enwau llefydd lleol fel ‘Colwyn’ ac ‘Eirias’.”

Mae na ddawnsio o Sri Lanka, cyfle i drio caligraffeg, cerddoriaeth o’r 60au, ayb. Mwy o fanylion ar wefan NWAMI.

 

 

Posted in Bae Colwyn bwyd lleol

Beth am drefnu parti Cinio Mawr yn eich stryd chi?

Mae ‘na ffrind i mi, Gwion Thorpe, sy’n trefnu Y Cinio Mawr 2015. Dydd Sul y 7fed Mehefin 2015 yw dyddiad digwyddiad eleni.

Mae cynnal Cinio Mawr yn ffordd perffaith i ddod a pobl at ei gilydd. Mae’n syml i trefnu ac yn cyfle gwych i bobl cymdeithasu yn y Gymraeg. Gall digwyddiad fod yn ginio syml yn eich gardd i barti stryd neu dathliad yn eich capel neu canolfan cymdeithasol lleol. Mae beth ‘dych hi’n gwneud a sut ‘dych chi’n paratoi i fynny i chi a does dim angen iddo gosti’r byd.

Ymwelwch â www.yciniomawr.com neu ffoniwch 0845 850 8181 i gofrestru eich diddordeb ac i archebu eich pecyn Cinio Mawr am ddim.

 

01/06/2014  Pics (C) Huw John, Cardiff. Tel: 07860 256991. MANDATORY BYLINE - HUW JOHN  The Big Lunch, Beda Road, Canton Findlay Howells-Aitken chalking.  From: mail@huwjohn.com 3 Towy Road, Llanishen, Cardiff CF14 0NS www.huwjohn.com
Llun hawlfraint Huw John. Cinio Mawr Ffordd Beda Treganna Caerdydd 2014. Findlay Howells-Aitken gyda sialc. www.huwjohn.com

Big Lunch 2015 cut out

Posted in cylch lleol tech

Mapiau rhyngweithiol Cymraeg

Dim ond mapiau gydag enwau Saesneg sy’n hawdd mewnosod ar wefannau lleol Cymraeg ar hyn o bryd. Ond mae gallu dangos enwau llefydd Cymraeg ar fapiau rhyngweithiol yn bwysig dros ben.

Dyma newyddion am gam i’r cyfeirad cywir.

Mae ap mapiau Windows 8 Microsoft yn dangos dipyn go lew o enwau llefydd Cymraeg arnyn nhw wrth osod iaith Win8 i Gymraeg. Sbïwch ar hyn:


mapiau-app-bing

Mae’n ddiddorol i gymharu map ap Windows 8 Bing gyda’r un ardal ar Google maps. Dyma ran o Aberystwyth:

Aberystwyth ar fap rhyngweithiol Google i'r we: e.e. Queen Street
Aberystwyth ar fap rhyngweithiol Google i’r we: e.e. Queen Street


Bing CY
Aberystwyth ar ap Mapiau Bing Cymraeg: e.e. Morfa Mawr. Nodwch mai dim ond ar yr ap mae’r Gymraeg ar gael; nid ar fapiau Bing i’r we


Hyd y gwn i, fedrwch chi ddim mewnosod mapiau o ap mapiau Bing, ond mae’r ffaith fod yna fap rhyngweithio gydag enwau llefydd Cymraeg arno yn codi calon golygydd gwefan lleol BaeColwyn.com

O.N. Mae Google yn diweddaru eu mapiau nhw cyn hir medde’r erthygl yma o 19 Chwefror 2014.


Erthygl o Chwefror 2014. Gall pethau fod wedi newid erbyn i chi ddarllen hwn, hei lwc.

Posted in lleol tech

Chwe uchelgais ar-lein i’r iaith Gymraeg

1. Hidl iaith wrth bori a chwilio rhestri o lyfrau, elyfrau, cerddoriaeth, ayb mewn siopau ar-lein 

2. Y Gymraeg yn ‘iaith chwylio’

3. Cynnig yr opsiwn o’r Gymraeg wrth fewnlwytho meddalwedd pan mae’r iaith ar gael  (gweler traethawd Jeremy Evas ar Nudge Theory)

4. Cynnig cymorth neu rhoi pwysau ar gwmniau pan nad oes mynediad i’r Gymraeg.

5. Gwersi ac adnoddau codio drwy gyfrwng y Gymraeg.

6. Mwy o wefannau Cymraeg.

Nodiadau o’m cyflwyniad yn Hacio’r Iaith  #haciaith 2013 http://haciaith.com/

Beth hoffech chi ei weld?

Llun gan Nwdls o Hacio'r Iaith 2012. Tyrfa yn gwrando ar recoriad yr Haclediad.
Posted in lleol

Y byd tra-leol yn fwrlwm llwyr

Llun gan Nwdls o Hacio'r Iaith 2012. Tyrfa yn gwrando ar recoriad yr Haclediad.
Llun gan Nwdls o Hacio'r Iaith 2012. Tyrfa yn gwrando ar recoriad yr Haclediad.

Mae ‘na lot yn mynd ymlaen ym myd tra-leol / #hyperlocal yng Nghymru yn ystod yr wythnos nesaf:

16 Ionawr, Caerdydd – Prifysgol Caerdydd yn cynnal Cynhadledd Newyddiaduraeth Gymunedol ac yn lansio eu canolfan Newyddiaduraeth Gymunedol newydd sbon. Mae Dylan Iorwerth o Golwg Cyf. yn siarad yn y gynhadledd. Ymysg siaradwyr eraill mae’r Weinidog Addysg a Sgiliau Leighton Andrews AS; Jan Schaffer o’r Institute for Interactive Journalism, Washington D.C.; Damian Radcliffe awdur adolygiad NESTA o dirwedd tra-leaol y D.U.; Solana Larsen, Global Voices Online; Richard Sambrook,Sara Moseley, Emma Meese ac Andy Williams JOMEC; Ian Hargreaves a Colin Riordan, Prifysgol Caerdydd; John Kingsbury NESTA; Hannah Waldram, Guardian.co.uk; pennaeth polisi Facebook yn y D.U.; a chynrychiolwyr , Wrexham.com, Port Talbot Magnet, National Union of Journalists, a.y.b.

18 Ionawr, Aberystwyth – Hacathon Papurau Newydd Hanesyddol. Ar gyfer gwefannau hanes lleol fel baecolwyn.com mae’n hynod o gyffrous i ni allu cael mynediad i archif ddigidol y Llyfrgell Genedlaethol.

19 Ionawr, Aberystwyth – Hacio’r Iaith. Siŵr o fod llawer o drafodaeth am dechnoleg Cymraeg gall fod o ddiddordeb i olygyddion, cynhyrchwyr a chyfranwyr i wefannau lleol

Cyhoeddiadau diweddar o ddiddordeb i’r byd tra-leol:

Ar y 10fed o Ionawr, lansiodd ymddiriedolaeth Carnegie Trust UK cystadlaeaeth gyda gwobrau o £50,000 i wella newyddiaduraeth leol yn y D.U. Buasai’n braf iawn gweld menter Cymraeg yn elwa o hyn.

Yng nghynhadledd Arloesi yng Nghymru NESTA ar yr un diwrnod, bu son am waith Papur Dre a Chwmni Da. Dywedodd David Williams o MyTown Media Ltd. – rhwydwaith o wefannau tra-leol Saesneg ym Mhowys – eu bod nhw wedi llwyddo i gael digon o hysbysebion i gyfro costau rhedeg y gwefannau. Mae hyn yn argoeli’n dda i’r diwydiant newydd yma.

Dewiswyd cywaith rhwng yr Athro Justin Lewis o Brifysgol ac asiantaeth Behaviour fel un o brosiectau REACT Books and Print. Mae Justin Lewis yn cydnabod mae bod yn gynaliadwy yw un o sialensiau fwyaf i gyhoeddwyr lleol ar-lein, felly mae am ddefnyddio dulliau ‘behavioural psychology’ i edrych ar beth sy’n ysgogi pobol i wirfoddoli yn y maes.

Does gan yr erthygl yma fawr ddim i’w wneud a Bae Colwyn ond roeddwn i am rannu ychydig o gyffro’r byd tra / gor / heipr lleol yng Nghymru ar ddechrau 2013.

Posted in Bae Colwyn cylch hanes Llandrillo-yn-Rhos lleol

Map yn dangos hen gantrefi Cymru

Gyda diolch i Phil Mountain o gyngor sir Caerffili, dyma fap yn dangos hen gantrefi Cymru yn dangos mai yng nghantref y Rhos oedd Bae Colwyn. Cliciwch ar y llun i weld y map mawr.

Hen Siroedd Cymru gyda diolch i Phil Mountain

Atodiad: Yn dilyn y cwestiynau yn y Sylwadau, nes i gysylltu â Phil Mountain i ofyn am y map. Dyma ei ateb:
“‘Dwi wedi findio y map  ar y We cwpl o flynyddoedd yn ôl.  Ni allaf gofio o ble nawr.  ‘Dwi’n cywiro un neu ddau o enwau, ee, roedd ‘Iâl’ sillafu’n anghywir fel ‘Yale’.  ‘Dwi wedi atodi fersiwn arall sydd fwy neu lai yr un fath.  Ceir mwy o wybodaeth yma: http://cy.wikipedia.org/wiki/Cantrefi_a_chymydau_Cymru.   Rydym yn edrych ar y cyfnod rhwng y chweched ac unfed ar ddeg ganrifoedd cyn cychwyn y Normaniaid ymyrryd.  Mae enwau, wrth gwrs, yn dal i fyw.”

Posted in Glan Conwy hanes lleol rhyfel

Sul y Cofio – o Glan Conwy i’r Ail Ryfel Byd

A hithau’n Sul y Cofio, dyma stori fy Nhaid, a oedd yn ‘signalman’ ar fwrdd HMS Diadem yn ystod yr Ail Rhyfel Byd.

Un o Glan Conwy oedd John Emrys Williams. Gadawodd ei wraig Mary a’i blant Hugh, John a Glenys dros dro i fynd i’r Llynges yn 1943.

Er mai Cymraeg oedd iaith ei aelwyd, yn Saesneg mae dyddiadur rhyfel Taid. Mae’n bosib mai er mwyn bod yn agored gyda’r bobl oedd falle yn sensro pethau fel yna oedd hyn. Neu efallai mai yn Saesneg oedd Taid wedi cael ei ddysgu i sgwennu yn yr ysgol.

Dyn ni’n cofio –fel plant – straeon Taid yn nyfroedd yr Arctic yn boeri ar fwrdd y llong a’r poer yn caledi fel marblen fach cyn cyrraedd ei draed. Roedd hi mor oer.

Ond soniodd Taid ddim wrtha’i tra’n fyw am ei ran yn Operation Neptune i baratoi i Normandy Landings D-Day. Ac roedd yn rhyfedd i ddarllen am ei ddewrder wrth i’r ‘gliders’ Almaeneg hedfan yn isel dros ei ben.

Bu farw Taid ym 1997.

Dyma ddolen at ei ddyddiadur.

Posted in Bae Colwyn cylch lleol

Hywel Gwynfryn ar draeth Bae Colwyn

Bydd Hywel Gwynfryn, Radio Cymru, yn darlledu’n fyw ar y traeth ym Mae Colwyn ar Dydd Gwener Mehefin 10fed fel rhan o Daith y Saith Traeth. Bu ei gynhyrchydd mewn cysylltiad i ofyn am awgrymiadau – cymeriadau’r cylch – i gael sgwrs gyda Hywel ar y radio. Defnyddiwch y ffurflen Sylwadau isod os am awgrymu rhywun.

Posted in Bae Colwyn cylch dyfrliw Hen Golwyn lleol

Sinemâu Bae Colwyn

Bu Dad yn sôn yn ddiweddar am rai o sinemâu yr ardal:

Arcadia – to fflat mwyaf Ewrop yn ôl y sôn pan adeiladwyd ger yr hen swyddfa bost. Newidiodd enw’r sinema i The Wedgewood. Dwi’n cofio gwylio sawl ffilm James Bond yn y Wedgewood. Paentiwyd yr adeilad yn Wedgewood Blue.

Princess – nepell o’r Arcadia/Wedgewood. Sinema lai ger y farchnad dan do ble roeddwn i’n arfer prynu monkey boots yn y 70au. Boi o Glan Conwy oedd piau’r hen farchnad medde Dad.

Cosy – wrth y bus stop ger y llyfrgell Bae Colwyn. Am enw braf i sinema.

Rialto – roedd Dad yn cofio’r enw ond fawr mwy am y sinema yma.

Odeon – gyferbyn ag Eglwys St John’s. Newidiodd ei enw i’r Astra. Mae ‘na ffotograffau ardderchog o’r sinema hon ar wefan English Heritage. Am resymau hawlfraint, does dim modd dangos y rhain ar y wefan hon, ond dyma sgets frysiog gen i o’r hen Astra. Roedd hi’n eicon Art Deco ac mae’n golled i Fae Colwyn. Fflatiau sydd ar y safle yma heddiw.

sgets o'r Astra - Odeon

Roedd ‘na sinema yn Hen Golwyn hefyd ond nid oedd Dad yn cofio’i enw.
Am ei fod yn mynd i’r ysgol yn Llanrwst, arferai Dad fyn i Luxor Llanrwst i wylio ffilmiau yn aml.Dywedodd ei fod wedi methu’r bys olaf adre sawl gwaith ac wedi gorfod cerdded adra pob cam o Lanrwst i Glan Conwy.

Posted in Cymraeg lleol

Sut i greu blog lleol Cymraeg

Mae Carl Morris newydd gyhoeddi tudalen ar Hedyn sy’n egluro sut i sefydlu blog lleol fel BaeColwyn.com. Bues i yn Talk About Local ddydd Sadwrn a bu trafodaeth ddwys am ein traddodiad Papurau Bro. Yn ogystal â blogiau lleol, oni fyddai’n braf gweld mwy o fersiynnau arlein o’r Papurau Bro hyn? Un ffigwr welais i am amcan nifer darllenwyr (nid gwerthiant) holl Bapurau Bro Cymru oedd 70k. (c/f  Western Mail 33k, Daily Post ?k, South Wales Echo 50k, South Wales Argus 30k, Evening Post 54k, Golwg 12k, Cymru 4k -Ffynonellau: rhai yn ABC, eraill amrywiol) 
Diolch i Carl am gyhoeddi’r cyfarwyddiadau cam-wrth-gam.